Kadir Gecesi

İLİ : BURSA
AY YIL : AĞUSTOS-2013 TARİH : 02.08.2013 (1.HAFTA)

بِ ْس ِم َّاللهِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم إِ ن َّاأَنَزْلنَاهُفِيلَْیلَِةاْلقَْدِر وَماأَْدَراَكَمالَْیلَةُ
ا ْل ق َ ْد ِر ل َ ْی ل َ ة ُ ا ْل ق َ ْد ِر َخ ْی ٌر ِّم ْن أ َ ْل ِف َش ْھ ٍر ت َ ن َ َّز ُل اْلَمَلائَِكةُ َوال ُّروُحفِیَھابِإِْذِن َرب ِِّھم ِّمن ُك ِّلأَْمٍر سَلاٌم ِھَي َحت َّى َمْطلَِعاْلَفْجِر, قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :الل َّھُ َّمإِن ََّك َعفُ ٌّو َكِریٌمتُِح ُّباْلَعْفَوفَاْع ُف َعن ِّي


Muhterem Müslümanlar!

Gündüzlerinde gönül huzuru ile oruç tuttuğumuz mübarek Ramazan ayının son günlerine doğru gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazara bağlayan gece kandiller silsilesinin halkası olan kadir gecesine erecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Değerli Kardeşlerim!

Bazı günler ve geceler vardır ki, önemine binaen diğer zamanlara göre Allah katında daha değerlidir. Kadir gecesi de bunlardan birisidir. Yüce Allah K.Kerimde: ‘ Şüphesiz biz bu Kur’an-ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesini ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cibril o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner’ buyurmak suretiyle bu gecenin manevi hayatımız için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Bu gece, adeta her gecesi ayrı bir kadir olan Ramazan ayının en müstesna gecesidir. Ramazan ayının kadir ve kıymetini, feyiz ve bereketini, bütün güzelliklerini hülasa eden kadir gecesi bayram arefesinde bağışlanmayı uman müminlere ayrı bir müjde gibidir. Bu geceyi huzurumuz, iki cihan saadetimiz, aklımızı başımıza almamız, yeniden derlenip toparlanmamız için bulunmaz bir fırsat olarak görmeliyiz.

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz bu gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmek için mescitleri dolduran müminleri, ellerini açıp dua edenleri, kendisine gönül verenleri, kapısında bekleyip af ve mağfiret isteyenleri bağışlar. Bu gece hacet kapıları tan yeri ağarıncaya kadar açık tutulur. Meleklerin âminlerine karışan samimi dualar mutlaka kabul edilir. Allah rızası için yemeyi içmeyi, nefsanî arzuları terk ederek oruç tutan ağzı reyhan kokulu müminler, her ne istiyorlarsa kendilerine verilir. Zira bu gece günahlarından dolayı pişman olup tövbe edenlerin, gözyaşı dökenlerin, sabaha kadar gözüne uyku girmeyenlerin gecesidir.

Değerli Müminler!

Bu geceye mahsus yapılması gereken belli bir ibadet yoktur. Ancak meleklerin yeryüzüne indiği, Allahın rahmetinin cümle âlemi kuşattığı bu geceyi, Rabbimizin bizden razı olacağı güzel amellerle geçirmeli, her zamankinden daha gayretli olmalıyız. Hz Aişe (r.anha) annemizin böyle bir gecede nasıl dua etmesi gerektiğini sorması üzerine peygamber efendimiz (sav) kendisine şu güzel duayı yapmalarını tavsiye buyurmuşlardır: “Allahım! Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi çok seversin, beni de affeyle ya Rabbi.”

Değerli Kardeşlerim!

Öyleyse bu gecede bizleri bekleyen manevi esintilerden mahrum kalmayalım. Rabbimizin kullarına olan sonsuz rahmet ve merhametinden bizler de nasibimizi alalım. Ülkemizin selameti, ailemizin saadeti, tüm sevdiklerimiz ve mümin kardeşlerimiz için hayır dualar edelim.

Kandiliniz kutlu, dualarınız makbul olsun...

Hazırlayan : Muammer Turan Gemlik Müftüsü